Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2024

Kassaflöde är den faktiska rörelsen av pengar in och ut ur företaget. Det kan användas som ett nyckeltal för att få en god uppfattning om företagets stabilitet i betalningsströmmar och resultat. 

Ett positivt kassaflöde kan användas för utdelning till aktieägarna, investeringar och amortering av lån. Men...